Taklitte Kalma

Makaleyi PDF formatında kaydetTaklitte kalma (Arapça: تقلید استمراری), bir müçtehidin ölümünden sonra onun mukallidi olmaya devam etmektir.


Tanım

[Düzenle]

Taklitte kalma, taklide ilk başlamanın mukabilinde ve ölümünden sonra taklit edilen müçtehidin mukallidi olmaya devam etmektir.

Usulcülerin Görüşü

[Düzenle]

Ölmüş müçtehidi taklit etmeye devam etmenin caiz olup olmadığı konusunda usul ve fıkıh alimlari arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır:
1-Usul ve fıkıh alimleri arasında Şeyh Ensari’nin çalışmalarından istifade edilerek ulaştıkları yaygın görüş ölen müçtehidin mukallidi olmaya devam etmenin caiz olmadığıdır.
2-İmam Humeyni (r. a) gibi bazıları da buna cevaz vermektedirler.
Tahriru’l Vesile kitabında: لا یجوز تقلید المیت ابتدائا, نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا و لو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر, ölmüş müçtehidin ilk defasında mukallidi olmak caiz değildir, ama onda baki kalmak caizdir…
3-Merhum Seyyid Ebu’l Hasan İsfehani gibi bazıları da mukallidin amel ettiği ve amel etmediği hususlar olmak üzere konuyu ayrıntılandırmışlardır. Buna göre birinci farziyede mukallid, müçtehidi yaşarken fetvasına amel ettiği durumlarda ona bağlı kalabilir ama ikinci farziyede yani müçtehidi hayattayken amel etmediği fetvalarında onu taklit etmesi caiz değildir.
4-Merhum Hekim olmak üzere bazıları da ölmüş a’lem müçtehid ve yaşayan ama a’lem olmayan müçtehid olarak konuyu ayrıntılandırmışlardır. Buna göre ise birinci farziyede yani ölmüş a’lem müçtehidin taklidinde kalmak caizdir ama ikinci farziyede yani ölüş a’lem olmayan müçtehidin taklidinde kalmak caiz değil demişlerdir.

Tarihçe

[Düzenle]

Ölmüş müçtehidin taklidinde kalmak ki taklitte devam olarak ifade edilir Hicri 13. yy da yani Muhammed b. Hüseyin Abdurrahim Hairi İsfehani tanınmış adıyla “Sahibi Fusul” ve Muhammed Hasan Necefi tanınmış adıyla “Sahibi Cevahir” dönemlerinde matrah olmuştur. Bundan öncesinde de taklitte devam diye bir konu matrah olmamıştı.
[3] Hüseyin Nuri, Mesailu Mine’l İçtihad ve’l Taklid ve Menasibu’l Fıkhiyye,s. 166-171
[5] Abdu’l Kerim Hairi, Dureru’l Fevaid, s. 704
[7] Muhammed Kazım b. Hüseyin Ahund Horasani, Kifayetu’l Usul, s. 545
[9] Muhammed Şirazi, el-Vusul ila kifayetu’l Usul, c. 5, s. 442
[11] Muhammed Hasan Kadiri, el-Behs fi Risaleti’l Aşer, s. 427


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Cafer Süphani Tebrizi, er-REsailu’l Erbee Gevaidu’l Usuliye ve Fıkhiyye,c. 3, s. 183    
2. Muhammed Hüseyin İsfehani, el-Fusulu’l Gareviyye fi’l Usulu’l Fıkhiyye,s. 422    
3. Hüseyin Nuri, Mesailu Mine’l İçtihad ve’l Taklid ve Menasibu’l Fıkhiyye,s. 166-171
4. Nasır Mekarim Şirazi, Envaru’l Usul, c. 3, s. 682    
5. Abdu’l Kerim Hairi, Dureru’l Fevaid, s. 704
6. Muhammed Kazım b. Hüseyin Ahund Horasani, Kifayetu’l Usul, s. 478    
7. Muhammed Kazım b. Hüseyin Ahund Horasani, Kifayetu’l Usul, s. 545
8. Muhammed Said Hekim, el-Muhkem fi Usulu’l Fıkh, c. 6, s. 344    
9. Muhammed Şirazi, el-Vusul ila kifayetu’l Usul, c. 5, s. 442
10. Ebu’l Kasım Hoi, Misbahu’l Usul, c. 3, s. 454    
11. Muhammed Hasan Kadiri, el-Behs fi Risaleti’l Aşer, s. 427


Kaynakça

[Düzenle]

Ferhengname’i Usul’i Fıkh, Merkez’i İttilaat ve Medarik’i İslami "Taklidi İstimrari" makalesinden alıntıdır.    
Bu sayfadaki kategoriler : Müçtehit | Taklit Meseleleri | Taklit ve Kısımları
جعبه ابزار