Kalbi Selim

Makaleyi PDF formatında kaydetKalbi Selim (Arapça: قلب سلیم) tabiri, Kuran’ı Kerim’de yer verilen tabirlerden olup, insanın Allah ile olacak mülakatında onun karşısına tertemiz ve arınmış bir kalple çıkmak anlamına gelir.


Kalbi Selim Tabiri

[Düzenle]

Kuran’ı Kerim’in en güzel ve anlam yüklü tabilerinden biri kalbi selim tabiridir. Selamet ve silm mastarından türeyen bu kelime, zahiri ve batıni afetlerden uzak olma manasına gelir.

Rivayetlerde Kalbi Selim

[Düzenle]

Kalbi selim için en çekici yorum İmam Sadık (a. s) tarafından yapılmış olan yorumdur. İmam (a. s) şöyle buyurmuştur: “Selim kalp, Rabbiyle mülakat ederken rabbi dışında kendisinde hiçbir şey barındırılmamış kalptir”.

Aynı şekilde İmam Sadık'tan (a. s.) nakledilen başka bir hadiste şöyle geçmektedir: “'Sadık bir niyete sahip olan, selim bir kalbe sahiptir. Çünkü kalbin şirkten ve şüpheden salim olması, her şeyde niyeti arandırır”. Bu nedenle İmam Sadık'a (a. s) göre pak ve halis niyete sahip olanlar, kalbi selime sahiptirler.

Kuran’da Kalbi Selim

[Düzenle]

Kur'anı Kerimde kalbi selimin kıyamet gününde kurtuluşun yegane sermayesi ve nedeni sayılması bu tabirin önemini açıklamak için yeterlidir. Şuara suresinde şöyle denmektedir: “O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka”
[4] Şuara, 88    
[5] Şuara, 89    


Tefsirlerde Kalbi Selim

[Düzenle]

Müfessirler “selim kalp” için çeşitli yorumlar sunmuşlardır.
Bu yorumların her biri, aslında meselenin bir boyutunu ele almaktadır;
1. Kalbi selim, şirkten pak olan kalptir.
2. Nifaktan, kinden ve günahlardan arınmış kalptir.
3. Bütün kötülüklerin anası olan dünya sevgisinden beri olan kalptir.
4. Allah'tan başka hiçbir şeyi içinde barındırmayan kalptir.
Yukarıda belirtildiği gibi selim kelimesi selamet kökünden türemiştir. Selamet kelimesi, genel itibariyle ele alındığında her türlü ahlakî ve itikadî hastalıklardan arı olmayı ifade eder. Buna göre kalbi selim olan kimse, bu dünyada da gönlü ilahi olmayan bütün hasletlerden beridir; zira nefsani istekler, mevki ve makam peşinde olmak ve etik olmayan uyumsuz davranışlar ve benzeri durumların, selim kalp ile bağdaşır bir yönü yoktur.
Özetle kalbi selim bütün ilahi olmayan bağımlılıklardan uzak duran, dünyada Allah'ı merkeze alan ve bütün eğilimiyle, bilinciyle ona yönelen kalptir. Aynen şu duada denildiği gibi: Allah’ım! Bütünüyle sana yönelmeyi bana ver.


Dipnot

[Düzenle]
 
1. Ragıp İsfahani,Mufredat-i Elfaz-i Kur'an'i Kerim , s. 421, Slm maddesi.    
2. Kuleyni, Kafi'', c. 2, s. 16, Tahran, Daru-l Kutubi-l İslamiyye, 1368 h. ş.    
3. Meclisi, Muhammed Bakır, ''Biharu'l-Envar'', c. 67, s. 210, Lübnan, Beyrut, Muessesetu'l-Vefa    
4. Şuara, 88    
5. Şuara, 89    


Kaynakça

[Düzenle]

İslamquest sitesi "Kalbi Selim" makalesinden yararlanılmıştır.    


جعبه ابزار