sure

Makaleyi PDF formatında kaydetSure (Arapça: السورة), İslam literatüründe Kuran ilimleri alanında kullanılan ve belli konu, hadise, bilgi ve marifet bütünlüğünün sağlandığı ayetler topluluğuna verilen addır.


Surenin Sözlük Manası

[Düzenle]

Lügat kitaplarında sure için birkaç mana beyan edilmiştir: “yüksek makam”, “hisar/ sur”, “şehir etrafında çekilen duvar”. Ragıp İsfahani, sure isminin verilmesinin nedeni hakkında şöyle yazar: “Kuran’ı Kerim (eskiden bir gelenek olup) şehirler etrafında çekilen hisara benzediği için bu isimle isimlendirilmiştir. Duvarın şehri içine aldığı gibi sureler de ayetleri içine alır.

Surenin Terim Manası

[Düzenle]

Kuran literatüründe sure, Allah’ın kelamından müstakil bir bölüm içindir ki birkaç ayetten şekillenmiş ve bir diğer sureden ayrılmıştır.
[4] Rukni Yezdi, Muhammed Mehdi, “Aşinayi ba Ulum’i Kurani”, s. 98, Meşhed, Astane-i Kuds, Simet, 1379 h. ş.
[5] el-Allaf, Edip, “el-Beyan fi Ulum’il Kuran”, c. 2, s. 71, Dımeşk, Mektebetul-Farabi, 1422 h. k.
Kuran’ı Kerim’in bölümlere ayrılıp ve her bir bölümüne sure denilmesi Allah’ın hidayeti ve Allaha ittiba edilerek yapılmıştır. Zira birkaç ayette bu ıstılah yönüyle sure sözcüğü kullanılmıştır: “Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. Belki öğüt alırsınız diye onda apaçık ayetler indirdik. ”
[6] Nur, 1.    


Dipnot

[Düzenle]
 
1. İbn. Dured, Muhammed b. Hasan, “Cemheretü’l – Lügat”, c. 2, s. 723. Beyrut:Dar’ul-Ulum lil-Melayin.    
2. Medeni, Ali Han b. Ahmet, et-Tırazu’l Evvel vel-Kennazu lima Aleyhi min Lugat’il Arabi el-Müevvel, c. 8, s. 135, Meşhed, Müessese-i Alul-Beyt (a. s.) li İhya-it-Turas, 1384, h. ş.    
3. Ragıp İsfahani, Hüseyin b. Muhammed, “Mufredat-i Elfaz-i Kuran”, s. 434, Beyrut, Dar’ul-Kalem,    
4. Rukni Yezdi, Muhammed Mehdi, “Aşinayi ba Ulum’i Kurani”, s. 98, Meşhed, Astane-i Kuds, Simet, 1379 h. ş.
5. el-Allaf, Edip, “el-Beyan fi Ulum’il Kuran”, c. 2, s. 71, Dımeşk, Mektebetul-Farabi, 1422 h. k.
6. Nur, 1.    


Kaynakça

[Düzenle]

İslamquest sitesi "Sure" makalesinden yararlanılmıştır.    


جعبه ابزار