Gayb

Makaleyi PDF formatında kaydetGayb alemi (Arapça: عالم الغیب) , görünür maddi alem ve içinde yer alan varlıkların dışında madde ötesi bir alemin varlığına ve oraya ait varlıkların olduğuna işaret eden bir konudur.


Gaybın Tanımı

[Düzenle]

Bu nedenle öncelikle gayb kelimesinin tanımı yapılmalıdır. Ardından böyle bir alemin varlığı ve o aleme ait varlıklar hakkında bilgi verilebilir.
Gaybın tanımı hakkında şu açıklamalar yapılmaktadır:
1. Gayb insanın duyu ve idrakine sığmayan şeyden ibarettir. Mesela yüce Allah, O’nun yüce ayetleri ve vahiy gibi şeyler tümüyle bizim duyularımız dışındadır.
2. Gayb gizli, saklı ve bizim bilgimiz dışında olan şeye denir.
3. Bazı filozoflar gaybın hissedilmeyen ve işaret edilmeyen şeye dendiğini belirtmişlerdir.
[4] Ferheng-ı Istılahat-ı Asar-ı Şeyh İşrak, 271, Gayb: s. 271.

4. Bazı tanımlarda da gayb aleminin soyutların (Mücerretler) aklî cevherler âlemi olduğu ifade edilmiştir.
[5] Fususu’l-Hikmet ve Şerhu’hu, eş-Şerh, s. 71, هو عالم الغیب المقابل لعالم الشهادة و هو عالم الجواهر العقلیة من المجرّدات


Şehadet ve Gayb

[Düzenle]

Netice itibariyle şunlar ifade edilebilir: Gayb âlemi şahadet âleminin karşısında yer alır. Şehadet aleminde 1- mekânsal huzur (bulunma); 2- zahirî hisler nezdinde huzur; 3- fikir ve ilimde huzur; 4- marifet ve basiret makamında huzur gibi mertebeler bulunduğundan, bu mertebelerin her biri karşısında gaybda de bir mertebe mevcuttur:

← Mekânsal Gayb


Kuran’ı Kerim, Hz. Yusuf (a. s) kıssasında buna benzer olarak şöyle buyuruyor: “Yusuf’u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. ”
[6] Yusuf, 10.    
Yani onu öldürmeyin, kuyunun derin/gaybî bir noktasına atın denilmektedir.

← Zahirî Duyular Ötesindeki Gayb


Kuran’ı Kerim, Hz. Süleyman (a. s) kıssasında şöyle buyuruyor:
“Süleyman, kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: “Hüdhüd’ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?”
[7] Neml, 20.    
Burada Hüdhüd’ün kaybolmasından kasıt, onun göz ve duyulardan ötede olması ve kaybolmasıdır.

← Fikir ve İlim Ötesindeki Gayb


Kuran’ı Kerim, Ashab-ı Kehf hakkında gaybın bu mertebesi hakkında şöyle buyuruyor:
"وَ یَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ.... قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ"
[8] Kehf, 22.    

“Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. ” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar hakkında (Kuran’daki) apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. ”

← Marifet ve Basiret Ötesindeki Gayb


Kuran’ı Kerim, bu mertebe hususunda şöyle buyuruyor:
“O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. ”
[9] Cin, 26.    


← Gayb ve İlahî İlim


Yüce Allah’ın sonsuz ilmi olması nedeniyle kendisi için gaybî ve gizli bir husus yoktur ve O başkalarının bilmediği şeyleri bilmektedir. Kuran, gaybın bu mertebesi hakkında şöyle buyurmaktadır: “Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın. ”
[10] Enam, 59.    

Bundan dolayı gayb âleminin birtakım mertebeleri olduğu ve bir şeyin, bir şahıs için gayb ve kayıp ama bir başka şahıs için ise bulunur ve var olabileceği söylenebilir. Gaybın nispî (göreceli) olması insanların kapasite farklılıklarından ve taşıdıkları var olma gücünden kaynaklanır. Bir şahıs melekûtta var olma gücü taşıyabilir ve melekût âlemi bu şahsın yanında hazır olabilir. Böyle bir durumda melekût âlemi bu şahıs için gayb olmaz. Ancak bu melekût âlemi böyle bir aşamaya gelmemiş başka bir kimse için ise gayb olur.

Soyutların Akli Cevherleri

[Düzenle]

Her halükarda eğer gayb âlemindeki varlıklardan kastımız soyutların aklî cevherleriyse, bu hususta birçok delilin böyle varlıkların varlık gerekliliğini açıkladığını belirtmemiz gerekir. Aşağıda bu delillerin bazılarına değineceğiz.

← Gayb Âleminin Gerekliliğine Dair Aklî Delil


Yüce Allah tüm kemallere sahiptir ve kemal sahibi varlığın izharda bulunması (gaybî varlıklar ve gayb âlemi) da kemallerden biridir. Bu yüzden böyle bir âlemin Allah tarafından yaratılması zorunludur. Bu delilin anlaşılması için birtakım noktalara dikkat etmek meseleyi daha iyi kavramaya neden olacaktır:

←← Birinci Nokta


Yerinde ispatlandığı üzere Allah hiçbir ihtiyacı olmayan bir varlıktır ve bu yüzden tüm kemal mertebelerini taşımaktadır. Bunu kabul etmediğimiz takdirde yüce Allah taşımadığı her kemal oranınca muhtaç olacak ve muhtaç bir varlık da Tanrı olamayacaktır. Aynı şekilde şöyle de söylenmektedir: Tüm kemal mertebelerini taşıyan bir varlık hakkında farz edilen her kemal derecesi kesinlikle kendisinde tahakkuk etmiştir; yani o tüm mümkün kemalleri taşımaktadır.

←← İkinci Nokta


Gayb âlemi madde âleminin taşımadığı birtakım kemallere sahiptir. Had, sınır ve tanım hakkındaki farklılıklar bir yana, bu âlem birtakım özelliklere sahiptir ve bu özellikler bu âlemin madde âleminden üstün olmasına neden olmuştur. Örneğin:
1. Bu âlem madde ve istidattan yoksundur. Bundan dolayı soyutlar âleminde bulunan her şey bilfiil ve sabittir, değişmezdir ve zamandan uzaktır. (Burada bulunan) şeylerin tüm hakikati ortadadır ve tedricilik mevcut değildir. Sürekli değişim halinde bulunan madde âleminin tersinedir. Bunun için madde âlemi elle tutulur değildir. Çünkü her anda sadece eşyanın hali mevcuttur, geçmiş ve gelecek kayıptır. Madde âleminde her şey geçicidir.
[12] Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 176,العلم الأول وحدانی, و العلم الثانی کثرة
[13] Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 208, اللامتناهی ممتنع فی عالم الخلق و واجب فی عالم الأمر
[14] Fususu’l-Hikem Ve Şerhuhu, eş-Şerh, s. 126, فص فی ماهیة الملائکة و کیفیة استفادة النبی منها

2. Madde mekân, zaman, hacim ve üç boyutla sınırlıdır. Oysaki soyut varlıklar mekân, zaman, hacim ve dış boyutlarla sınırlı değildir ve her zaman ve mekânda var olabilirler. Bu meziyet ve üstünlük, madde âlemindeki birçok çelişki, şer ve sınırlılığın soyutlar âleminde olmamasına neden teşkil etmektedir.
[15] Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 276 (Ceberut aleminin şekilsiz, geleceği gören ve rol alan ruhu.

3. Madde duyusal olarak işaret edilme, şekil, renk, bölünme, birleşme ve bir sürü çokluk kabiliyetine sahiptir. Bu çokluklar madde âleminin sınırlılığını artırmaktadır. Hâlbuki bu sınırlılıklar soyutlar âleminde mevcut değildir ve gayb âlemindeki varlıkların sınırsız olmaları da gayb âlemi için büyük bir meziyettir ve bu âlemin çok güçlü olduğunun ve de varlıksal olarak daha çok kemallere sahip bulunduğunun göstergesidir. Elbette bu manaları olduğu gibi idrak etmek çalışmak, çabalamak, tevessül etmek, varlığın kaynağına yönelmek ve değişik ilimleri öğrenmek ile hâsıl olur. Bu kavramlarla sadece hafif ve bu manalardan uzak bir koku alınabilir.

←← Üçüncü Nokta


Kemalin zuhuru ve ortaya çıkartılması, diğer kemallere ek olarak ayrı bir kemaldir. Yerinde ispatlandığı üzere kemal sahibinin varlığını izhar etmesi de kemallerden biridir ve belirttiğimiz gibi O’nun için genel bir imkânla mümkün olan her şey, kendisi için farzdır. Bu yüzden böyle bir âlemin (gaybî varlıklar ve gayb âlemi) Allah tarafından yaratılması zorunludur; yani böyle bir âlemi yaratmamak bir kemale sahip olmamak demektir. Bu da Allah’ın ilahi özelliğiyle ve O’nun sonsuzluğuyla çelişmektedir.
Belirtilenlerden elde edilen netice şudur: Soyutlar âlemi bu âlemde olmayan bir takım kemal ve özelliklere sahiptir ve bu da soyutlar âleminin mutlak kâmil varlık tarafından yaratılmasını zorunlu kılmaktadır (çok açık olduğu üzere bu zorunluluk zata dayatılmaktan değil, bizzat mutlak kâmil zattan kaynaklanmaktadır). Çünkü Allah’ın kemallerinin sonsuz zuhuru, soyut ve maddî varlıklarda bulunan tüm kemallerin zuhuruna bağlıdır.

← Soyutlar Âlemi Bu Âlemin İcat Nedeni ve İlahî Feyzin Vasıtasıdır


Hikmette ispat olduğu üzere soyutlar âlemi bu âlemin icat nedeni ve ilahî feyzin vasıtasıdır. O olmaksızın bu âlemin tahakkuk etmesi mümkün değildir.
[17] Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 221, Rububi alem, emir alemi, yaratılış alemi, ve alemlerin aşkın mebdee dönüşü.
[19] Fususu’l-Hikem Ve Şerhuhu, eş-Şerh, s. 126, فص فی ماهیة الملائکة و کیفیة استفادة النبی منها
[20] Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 311, Vehim ve his mananın karışık ve fiili içeriğini idrar eder
Elbette bu konuların tümü, Allah’ı bu âlemden dışarı-öte bilmemiz farzına bağlıdır. Eğer Allah da soyut ve veya gayb sıfatı altında değerlendirilecek olur ve zatının künhü tüm varlıklar için bilinmez olduğundan Allah da gaybtır ve hatta gaybu’l-guyubdurdenirse, bu durumda asla bu soruya yer kalmaz; zira O’nun yokluğu tüm evrenin yok olmasına neden olacaktır.

← Gaybi Varlıkların Gaybına İlişkin Estetik Delil


Gizli ve aşikar olmak güzelliği artırır: Madde âleminin güzelliklerinden birisi bazı şeylerin gizli ve bazı şeylerin de aşikar olmasıdır. Birçok şey aşikâr olmaması kaydıyla güzel sayılmaktadır ve zahir olması durumunda madde âleminin güzellik ve kemaline halel getirecektir. Mesela insan bedeninin tüm uzuvları aşikâr olsaydı, insanın çehresi oldukça çirkin ve tahammül edilemez olurdu ve zahirî güzellikleri yok olurdu. Oysaki insan bedenindeki sindirim, kan dolaşımı ve görme sistemlerinin varlığı güzel sayılmakla birlikte zorunlu da addedilmektedir. Ama onların güzelliği gizli olmalarındadır. Aşikâr olmaları durumunda güzelliğe halel getirirler. Elbette bu gizli olma sadece bizim için bir örneklik teşkil eder, yoksa bedenin içi kavramsal olarak gayb sayılmaz. Aynı şekilde yaratılış âleminde de varlığı zorunlu olan ama zahir olmaları ya mümkün olmayan ya da kemalleri açısından gizli kalmaları gereken bir takım varlıklar mevcuttur.

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Tabatabai, Seyid Muhammed Hüseyin, Tefsirü’l-Mizan, Mütercim:Musevi Hemedani ve Seyid Muhammed Bakır, c. 1, s. 73, Defter-i İntişarat-ı İslamî Camia-i Müderrisin-i Havza-ı İlmiye-i Kum, 1374 h. ş    
2. Bakara, 33, Göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim    
3. Hud, 49, İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir.    
4. Ferheng-ı Istılahat-ı Asar-ı Şeyh İşrak, 271, Gayb: s. 271.
5. Fususu’l-Hikmet ve Şerhu’hu, eş-Şerh, s. 71, هو عالم الغیب المقابل لعالم الشهادة و هو عالم الجواهر العقلیة من المجرّدات
6. Yusuf, 10.    
7. Neml, 20.    
8. Kehf, 22.    
9. Cin, 26.    
10. Enam, 59.    
11. Tercüme-i Tefsirü’l-Mizan, c. 17, s. 382.    
12. Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 176,العلم الأول وحدانی, و العلم الثانی کثرة
13. Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 208, اللامتناهی ممتنع فی عالم الخلق و واجب فی عالم الأمر
14. Fususu’l-Hikem Ve Şerhuhu, eş-Şerh, s. 126, فص فی ماهیة الملائکة و کیفیة استفادة النبی منها
15. Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 276 (Ceberut aleminin şekilsiz, geleceği gören ve rol alan ruhu.
16. el-Hikmetü’l-Mütealiye Fi’l-Esfari’l-Akliyeti’l-Erbaa, c. 7, s. 226-227    
17. Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 221, Rububi alem, emir alemi, yaratılış alemi, ve alemlerin aşkın mebdee dönüşü.
18. el-Hikmetü’l-Mütealiye Fi’l-Esfari’l-Akliyeti’l-Erbaa, c. 6, s. 92.    
19. Fususu’l-Hikem Ve Şerhuhu, eş-Şerh, s. 126, فص فی ماهیة الملائکة و کیفیة استفادة النبی منها
20. Şerh-u Fususi’l-Hikem, metin, s. 311, Vehim ve his mananın karışık ve fiili içeriğini idrar eder
21. Ferheng-i Maarif-i İslamî, c. 3, s. 740.    
22. Ferheng-i Maarif-i İslamî, c. 2, s. 1382 (İrfan ıstılahı) Hz. Hüviyet-i Gayb, zatın dışarıdakilerin koşullamasından arı olarak ve O’nun dışındakilerden sarf-ı nazar edilerek mülahaza edilmesinden ibarettir. Buna Hz. Gaybu’l-Guyub, Butunu’l-Bevatin ve Hüviyet-i Mutlaka da denir.    


Kaynakça

[Düzenle]

İslamquest sitesi "Gaybi Varlıklar" makalesinden yararlanılmıştır.    


Bu sayfadaki kategoriler : Alemler | Allah ve Alemler | Gayb Alemi | Soyut Alem
جعبه ابزار