Evliyaullah

Makaleyi PDF formatında kaydetEvliya, “veli” kökünden türeme olup aralarında hiçbir boşluk olmaksızın iki şeyin yan yana gelmesi manasını taşır. Bu şekilde veli kelimesi her türlü dini, inançsal, arkadaşlık vs. yakınlığı mana olarak taşır.


Evliyaullah’tan Maksat Nedir?

[Düzenle]

İlahi evliyalar, kendileriyle Allah arasında bir hicap olmayan kimselerdir. Bir mümine Allah’ın emir ve yasaklarına itaat ettiği, hidayet, tevfik, ilahi onay, rızvan cenneti gibi manevi bereketlerin tamamına nail olduğu için veli denir.

Kuran’da Evliyaullah

[Düzenle]

Kuran’da geçen evliyaullahtan maksat, o yüce iman ve kulluk makamına eren kimselerdir.
Onlar, beşer elbisesinden sıyrılmış, Ceberut kutsiyetinden geçip Lahut kutsiyetine ulaşmışlardır. Onlar, gerçek muvahhitlerdir ve haklarında bir kutsi hadiste şu ifadeler kullanılmıştır: Benim evliyamı, benden başka kimse tanımaz.
[4] Şerh’i Fusus’il-Hikem, s. 441

Elbette evliya da farklı derecelere sahiptirler. Çünkü velayetin nihai bir sınırı yoktur ve bu yüzden evliyaullahın mertebeleri de sınırsızdır.
[5] Şerh’i Fusus’il-Hikem, s. 148

Bazıları da veliyyullahı, Meleklerin kendisiyle konuştuğu ve hayır ve güzel işlerin kendisine ilham edildiği kimseler olarak tanımlarlar.
Ulvi iman ve kulluk makamına ermek ve bu velayet mertebesinden faydalanmak, insanın alemde bir çeşit tekvini velayete sahip olmasını sağlar ve O da eşya üzerinde tasarruf edebilir. Öyle ki Allah Teala da, insanların işlerinin idaresi ve kılavuzluğunu bu tür insanlara vermiştir.

Kuran’da Evliyaullah Geçen Yerler

[Düzenle]

Kuran’ı Kerim’de evliyaullah kelimesi iki yerde geçer. Birincisi Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde
[7] Yunus, 62.    
Evliyaulllahın taşıdığı vasıflar beyan edilmiştir. İkincisi ise Cuma suresinin 6. ayetinde
[8] Cuma, 6.    
Yahudiler’e hitaben şöyle ifade edilir: “Ey yahudiler! Başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah’ın velileri olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız haydi [Ölüm [|ölümü]] temenni edin! ”
Bazı rivayetlerde ise “Evliyaullah” kelimesi Ehlibeyt (a. s) ,takipçileri ve iyilik sahipleri hakkında kullanılmıştır

Dipnot

[Düzenle]
 
1. Hüseyin b. Muhammed Ragıp İsfahani, el-Müfredat fi Garib’il-Kuran, s. 533.    
2. Muhammed Hüseyin Tabatabai, el-Mizan fi Tefsir’il-Kuran, c. 10, s. 88-89.    
3. Muhammed Hüseyin Tabatabai, el-Mizan fi Tefsir’il-Kuran, c. 10, s. 90.    
4. Şerh’i Fusus’il-Hikem, s. 441
5. Şerh’i Fusus’il-Hikem, s. 148
6. Muhammed b. Şah Murtaza Feyzi Kaşani, İlm’ul-Yakin, c. 1, s. 488.    
7. Yunus, 62.    
8. Cuma, 6.    
9. Muhammed b. Mes’ud Ayyaşi, Tefsir’ul-Ayyaşi, c. 2, s. 124.    
10. Haşim Hüseyni Bahrani, el-Burhan fi Tefsir’il-Kuran, c. 3, s. 39.    
11. Abdi’ali b. Cuma Cuveyzi, Nur’us-Sakaleyn, c. 2, s. 309.    
12. Muhammed Bakır Meclisi, Bihar’ul-Envar, c. 7, s. 95.    


Kaynakça

[Düzenle]

Ferheng ve Maarif’i Kuran, Ferheng’i Kuran, c. 5, s. 321 «Evliyaullah» makalesinden alıntıdır.    


Bu sayfadaki kategoriler : Ehlibeyt | İslami Kavramlar | Kuran Kavramları | Veli
جعبه ابزار